demokrasi notları (m)

Demokrasi tanımı:

ü     Yönetim ve haklar olarak ikiye ayrılır.

ü     Demokrasi yönetim biçiminden çok yaşam biçimidir.

ü     En önemli olgu halkın yönetime katkısıdır.

ü     Halk yönetime temsilcilerini meclise gönderme şekliyle dolaylı yoldan katılır.

ü     Bunun haricinde yönetime doğrudan müdahale anarşi doğurur.

     YÖNETİME SEÇİM HARİCİNDE NASIL MÜDAHALE EDİLİR?

ü   Basın, yayın ve protesto yoluyla müdahale edilebilir.(izinli)

ü      Bir adım ötesi açık bir ihlal ve uygunsuzluk durumunda doğrudan mahkemelere başvurulabilir.

OKULDA DEMOKRASİ

ü   Yukarıdakiler aşağıdakileri her zaman denetleyebilir, kontrol edebilir.

ü   Ama aşağıdakiler yukarıdakileri her zaman denetlemesi söz konusu değildir. Bu kaos ortamı yaratır.

ü   O zaman demokraside dikkat edilebilecek en önemli husus vekâlet vereceklerimizi iyi belirlemektir.

ü   Bugün demokratik görülen birçok Avrupa ülkesinde durum sandığımız kadar mükemmel değildir. Özellikle ülkenin varoşları, demokrasi ve insan hakları yönüyle çoktan sınıfta kalmıştır.

 DEMOKRASİNİN KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ

ü   Toplantı yaparak Önemli ve kritik konuları çözmek, karara bağlamaktır.

DEMOKRASİ HAKLARI

ü   Demokrasi tüm temel hakların korunmasını ve işletilmesini sağlamakla yükümlüdür

Hakü   Kanunen korunan haklarımızdır.

Özgürlükü   Her insan hür doğar. Fakat kurallar belli bir süre sonra onu boynu tasmalı, burnu küpeli modern bir köle haline getirir.

ü   Ekonomik özgürlüğün sonu anarşizmin başlangıcıdır. Fakat ekonomik refaha ulaşmış insan ve toplumların büyük bir buhrana düştüğü yaşama sevincini kaybettiği görülmüştür.

ü   O halde sınırsız özgürlüğün sonu hayvanlaşmanın aşağısıdır.

Gerçek ve Tüzel Kişilik

ü   Geçek kişilik tek kişidir, tüzel kişilik ise bir kurum ya da kuruluşu gösterir.

ü   Gerçek kişi kendi adına iş yapar, tüzel kişilik ise başka bir kurum adına iş yapar.

Eşitlik

ü     Denkliktir. Daha çok hukuk alanında kullanılır.

ü     Hak ve hukuk kavramında eşit olunur yani anayasal düzeyde eşit olunur.

İnsan Hakları

ü   Doğuştan edinilen temel haklarımızdır. Örneğin; yaşam hakkıdır.

Devlet Otoritesi

ü   Toplum halinde yaşamanın kaçınılmaz sonucu, devleti oluşturur.

Sofist: M.Ö 500’lü yıllarda yaşayan Yunan filozoflara denir.

Felsefenin Amacı: İnsanı anlamaktır.

Sokrat’ın Fikirleri: Felsefe alanında etnik değerler.

Skolâstik Düşünce: Kiliseye bağlı düşünmeye denir.

Magna Carta: İngiltere’de 1215’te soylular ile kral arasında imzalanan bir demokrasi başlangıcıdır.

Rönesans ve Hümanizm: Yeniçağdaki yenilik hareketleridir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi: Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948’de yayınlamıştır, 30 madde vardır.

Adalet

ü   Hak ve hukuka uygunluk, doğruluk demektir.

ü   Haklı olanın hakkını almasını, cezalı olanın cezasını almasını sağlar.

Hukuk

ü   Devlet tarafından korunan herkesçe kabul gören yazılı kurallarıdır.

ü   Yasa ve anayasayla belirlenmiştir.

ü   İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.

ü   Hukuka uymasa ceza uygulanır, örfe uymaz ise kınama yapılır. 

DEVLET

     Bir tüzel varlıktır. Belirli bir toprak parçasında insanların oluşturduğu örgüttür. Yönetenler ve yönetilenler vardır.

Yönetim Biçimleri

1-  Monarşik Devlet:

ü   Tek kişinin ve onun temsilcilerinin yönetimidir. Mutlak ve Meşruti monarşi vardır;

Mutlak Monarşi: Tek kişinin yetkisiz sınırlar içerisinde yönetimi.

Meşruti Monarşi: Yetkileri sınırlayan, anayasayla yönetilen yönetim biçimidir. Örneğin; Suudi Arabistan’dır.

2- Teokratik Devlet:

ü   Devletin Din kurallarına göre yönetimidir. Yasalar din kuralları kontrolünde uygulanmasıdır.

ü   Günümüzde doğrudan yönetim biçimi olarak kabul edilemez.

3- Oligarşik Devlet:

ü   Bir grup veya sınıfın yönetimdeki etkisini ifade eder.

ü   Oligarşide doğrudan yönetim biçimi olarak kabul edilemez.

4- Demokratik Devlet:

ü   Demokrasi; halkın iktidarı demektir. Buda yönetimdeki etkisiyle doğru orantılıdır.

ü   Alt kavramları ise; seçim, meclis ve anayasadır.

5- Sosyal Devlet ve İnsan Hakları:

ü   İdeal devlet anlayışıdır.

ü   Devletin toplum için var olduğu anlayıştır.

ü   Özellikte vatandaşlık haklarının korunması ve yükseltilmesi esastır.

6- Çağdaş Devlet:

Çağdaş devletten egemenlik önemlidir. Egemen olmak; hâkim olmak, güçlü olmak demektir.

Çağdaş Devletin İşleyişi

ü   3 temel ilke ile yürütülür. Bunlar yasama, yürütme ve yargıdır.

ü   Yasama: Devlet adına bu görevi parlamentolar veya meclis yapar, Türkiye Cumhuriyeti’nde bu görevi TBMM yapar.

ü   Yürütme: Yasaların uygulanması ve tüm devlet organlarının yönetilmesi, bununla ilgili projeler üreterek faaliyete geçilmesi bu organın işidir. Bu işi Hükümet ve Bakanlar kurulu yapar.

ü   Yargı:  Bu ülkede sorunların en son çözüm yeri yargıdır. Buna göre hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan tüm başvuruların adresi yargı organlarıdır. Devlete karşı bu görevi bağımsız mahkemeler yapar.

DEMOKRASİ

Eski Yunanca bir kelime olup halk ve iktidar kavramlarının birleşmesiyle oluşmuştur.

Doğrudan Demokrasi: Halkın aracısız doğrudan yönetime katılmasıdır, özellikle yasa çıkarmaya yönelik konularda katılmasıdır. Referandum buna örnektir.

Yarı Doğrudan Demokrasi: Temsili demokrasilerde bazı kanunların çıkarılmasında halk doğrudan devreye girmiştir. Referandum buna örnektir.

Temsili Demokrasi: En çok uygulanan sistemdir. 

Demokrasisin İlke ve Kurumları

1-Seçimler: Demokratik ülkelerin meclise girerek partileri seçmesidir.(İlke)

2-Temsil: Halkın seçimler yoluyla meclise soktuğu partinin halkı temsil etmesidir(İlke).

3-Siyasi Partiler:  Çeşitli görüşlere sahip insanların toplanıp teşkilatlanmasıdır.(Kurum)

4-Çoğulculuk: (İlke)

5-Katılım: (İlke)                                                                                                      

6-Hukukun Üstünlüğü: (İlke)   

TÜRKİYEDE DEMOKRASİ TARİHİ

Türkiye’de demokratikleşmenin başlangıcı Sened-i İttifak (Meşveret-i Âmme)’dır. Osmanlı devletinde Kurultay’larda toplanır, bu toplantıya boy beyleri katılır buda demokrasi hareketidir.

Senedi-i İttifak: Padişah ile ayanlar arasında gerçekleşen büyük bir toplantının kararlarından ibarettir. Kesinlikle anlaşma değildir. Yinede Padişah bu kararlar ile yetiklerini ayanlarla birlikte sorgulamış ve otoritesini sarsmıştır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !